Stanovy

Stanovy občanského sdružení Bushcraft Discgolf Kopřivnice o. s.

1        Základní ustanovení

–       Název občanského sdružení: Bushcraft Discgolf Kopřivnice o. s. (dále jen BDK).

–       BDK je dobrovolným sportovním sdružením fyzických osob provozujících discgolf a šířících jeho osvětu.

–       Sídlo BDK: 17. listopadu 1222/13, Kopřivnice 742 21

2        Poslání a cíle BDK:

–       Organizovat sportovní, rekreační a osvětovou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

–       rozšiřovat základnu aktivních hráčů discgolfu,

–       vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností,

–       budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

–       vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v BDK k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,

–       dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, sportu, zdraví v Kopřivnici.

3        Práva a povinnosti členů

3.1  Základní práva řádných členů BDK jsou:

 1. účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života a to za podmínek Stanov o. s. BDK,
 2. účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají,
 3. uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v orgánech BDK,
 4. účastnit se jednání orgánů BDK, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování,
 5. volit a být volen od 18–ti let věku do všech volených orgánů BDK.

3.2  Základní povinnosti řádného člena jsou:

 1. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy BDK a základní etické a mravní normy sportovce,
 2. řádně reprezentovat BDK na veřejnosti,
 3. plnit usnesení a rozhodnutí orgánů BDK,
 4. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží BDK k zabezpečení jeho činnosti,
 5. řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v BDK, pokud o tom příslušný orgán BDK podle stanov rozhodl,
 6. řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

4        Řádné členství zaniká:

 1. vystoupením člena,
 2. vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor,
 3. vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje výkonný výbor,
 4. úmrtím člena či zánikem BDK (dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením anebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění).

5        Společné zásady členství:

 1. Členem BDK se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí se Stanovami o. s. BDK. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.
 2. Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor.
 3. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.

6        Orgány BDK:

6.1  Valná hromada

 1. Nejvyšším orgánem BDK je valná hromada složená ze všech členů BDK. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů BDK, popř. výkonný výbor nebo předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

Valná hromada:

 1. rozhoduje o zániku BDK a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání,
 2. rozhoduje o názvu, sídle a symbolice BDK,
 3. rozhoduje o přijetí a změnách stanov BDK,
 4. volí výkonný výbor, funkční období volených členů výkonného výboru je čtyřleté,
 5. schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku BDK, schvaluje rozpočet výkonného výboru,
 6. stanovuje hlavní směry činnosti BDK pro příští období,
 7. schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy BDK,
 8. valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti více než 2/5 počtu všech členů BDK. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných, pokud valná hromada nerozhodne jinak. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomno více než 2/5 počtu členů BDK, koná se do čtrnácti dnů náhradní valná hromada, která má shodný program jednání a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných. Valnou hromadu svolává předseda BDK,

6.2  Výkonný výbor

 1. Je výkonným orgánem valné hromady. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů BDK v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách,
 2. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu, tajemníka a hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

Výkonný výbor:

 1.                            a.      zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,
 2.                            b.      organizuje a řídí činnost BDK,
 3.                            c.      připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob,
 4.                            d.      dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku BDK,
 5.                            e.      spolupracuje se sportovními svazy,
 6.                            f.      zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními TJ, jinými organizacemi a fyzickými osobami,
 7.                           g.      výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

 7 Majetek BDK a hospodaření

7.1     Zdrojem majetku BDK jsou zejména:

a.  příspěvky členů BDK,

b.  příjmy případně dosahované v souvislosti s vedlejší (výdělečnou) činností BDK, zejména v souvislosti s provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, která BDK vlastní nebo užívá, a organizováním sportovní, tělovýchovné a turistické činnosti,

c.  příspěvky a dotace od sportovních svazů,

d.  státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob,

e.  majetek převedený do vlastnictví BDK členem BDK.

7.2     Majetek BDK je ve vlastnictví BDK jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

7.3     Zásady hospodaření upravuje interní předpis BDK.

7.4     Vlastní činnost BDK se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup BDK při jejím případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům BDK.

8 Jednání jménem BDK

Výkonný výbor BDK je statutárním orgánem, za který jednají jménem BDK jeho členové každý samostatně.

Ustanovení členové výkonného výboru:

Předseda BDK:          Mgr. Ondřej Kotrc, nar.: 27. 2. 1986,

Kamenná 1543, Příbor 742 58

 

Tajemník BDK:          Mgr. Michal Grepl, nar. 12. 11. 1982,

Francouzská 1190, Kopřivnice 74221

 

Hospodář BDK:         Bc. Tomáš Kocián, nar. 21.11. 1987,

17.listopadu 1222/13, Kopřivnice 74221

Comments are closed.